Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca w NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące Przetwarzania przez NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778892, posiadającą NIP: 5170398381 oraz numer REGON: 382932905, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, Danych osobowych osób korzystających z Platformy: NativeHash dostępnej na stronie internetowej: http://nativehash.io i/lub aplikacji http://app.nativehash.io  (dalej jako: Platforma). NATIVE HASH Sp. z o.o.  jest administratorem Danych osobowych (dalej jako „Administrator”). Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane osobowe są Przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie Przetwarzanych Danych, sposobach i zasadach Przetwarzania Danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Każdy z Użytkowników korzystający z Usług oferowanych przez Administratora oraz rejestrując Konto na Platformie, akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i chroni Dane osobowe. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług świadczonych w ramach Platformy. Jeżeli Użytkownik odmówi przekazania Administratorowi określonych Danych osobowych, które są wymagane, wówczas nie będzie możliwe zawarcie Umowy z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Użytkownikowi oferowanych przez niego Usług. Niniejsza Polityka obowiązuje w przypadku każdej witryny NativeHash, niezależnie od sposobu, w jakim Użytkownik uzyska do nich dostęp, gdy korzysta z Usług, rejestruje Konto, przekazuje informacje na formularzu internetowym, czy aktualizuje informacje na swoim koncie lub w inny sposób koresponduje z Usługami Administratora.

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1) Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).  

2) Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platformy. 

3) Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

4) Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

5) Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego Przetwarzania Danych osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

6) Platforma: NativeHash.

7) Usługi: Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników polegające na realizowaniu kampanii influencer marketingowych i/lub korzystaniu z wyszukiwarki influencerów.

8) Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

9) Użytkownicy: osoby korzystające z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.

10) Konto: indywidualny profil Użytkownika założony na niego na Platformie w wyniku procesu rejestracyjnego. 


II. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA  DANYCH W SERWISIE

1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane osobowe podczas korzystania z Platformy, wypełniania formularzy dostępnych na Platformie (umożliwiających m.in rejestrację), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących  Platformy.

2. Dane osobowe Przetwarzane są przez Administratora w celu: 

a)  wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) 1), rejestracji Konta na Platformie w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem, jak również przekazywania Użytkownikowi informacji i zamawianych przez niego Usług co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji. Administrator przechowuje Dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to zgodne z obowiązującym prawem oraz niezbędne i istotne dla działań Administratora. Po upływie okresu Przetwarzania, Dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

b) przesyłania Użytkownikowi informacji dotyczących Usług za pośrednictwem korespondencji e-mailowej i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub wszelkich innych środków komunikacji, jak również pobierania płatności od Użytkowników, co wiąże się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

c) umożliwienia Użytkownikowi personalizacji jego profilu na Platformie, wówczas Przetwarzanie Danych w ten sposób odbywa się za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO ) do czasu cofnięcia przez niego zgody.

d) zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Regulaminem Świadczenia Usług oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych ((art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora Przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

e) przekazywania Użytkownikowi materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług - Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu.

f) zarządzania Platformą oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Platformy, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru – postawę Przetwarzania Danych osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej Usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Platformy funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - Dane osobowe są wówczas Przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

g) doskonalenia Platformy oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Platformy, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas Przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

h) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych na Platformie, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora Przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika.

i) wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności prawnych, księgowych, podatkowych i sprawozdawczych jak prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z Platformą (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

j) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne) Dane będą Przetwarzane także w celach marketingowych polegających na subskrypcji biuletynu informacyjnego (e-mailing), w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi Newsletter i promocji Usług, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną. Również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody. 

3. Administrator będzie Przetwarzał następujące Dane osobowe przekazane przez Użytkownika: 

a) Dane wymagane w celu rejestracji Konta i korzystania z Usług obejmują:

 • imię i nazwisko Użytkownika, 
 • nazwisko rodowe,
 • nick i nazwa kont(a) w mediach społecznościowych,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL i data urodzenia,
 • numer konta bankowego,
 • nazwa konta PayPal,
 • adres e-mail,
 • miejsce zamieszkania/adres korespondencyjny,
 • nazwę firmy,
 • dane adresowe firmy,
 • numer NIP (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, co jest niezbędne co celów rozliczeniowych),
 • nazwa urzędu skarbowego,
 • numer telefonu.

Wszystkie powyższe pola są obowiązkowe. W razie braku przekazania tych informacji, Administrator nie będzie w stanie zapewnić Użytkownikom dostępu do Usług.

b) informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych, w tym przeprowadzanych za pośrednictwem Platformy lub w jakikolwiek inny sposób (będą to m.in. Dane dotyczące karty płatniczej lub Dane rachunku bankowego Użytkownika);

c) Dane dotyczące odwiedzin Platformy oraz zasobów, z których Użytkownik korzysta;

d) Dane oraz informacje, których udzielenia Administrator może wymagać od Użytkownika w razie zgłaszania problemów dotyczących korzystania z Platformy. 

4. W odniesieniu do Danych osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Platformie Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Platformy, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami, Ilość subskrybentów, Ilość wyświetleń profilu, Ilość wyświetleń publikowanych treści, Ilość reakcji fanów na publikowane treści (komentarze i inne reakcje), Ilość publikowanych treści, dane demograficzne widowni (wiek, płeć, język).

5. W związku z realizacją Usług, Dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom i zewnętrznym odbiorcom Administratora, w szczególności: usługodawcom Administratora, bankom i podmiotom świadczącym Usługi płatnicze, księgowe i prawne, firmie kurierskiej, zaufanym klientom i partnerom biznesowym, uprawnionym organom państwowym, jeśli będzie tego wymagać obowiązujące prawo - jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz innym podwykonawcom, jeśli zlecone zostaną czynności wymagające Przetwarzania Danych osobowych. Administrator gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności Przetwarzania Danych osobowych.

6. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:

a) jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego, 

b) jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,

c) jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi,

d) wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

e) jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem,

f) nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa,   

7. Administrator posiada siedzibę w Polsce i co do zasady nie przekazuje Danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże mając na uwadze, iż zakres działalności Administratora obejmuje także Państwa trzecie, może zdarzyć się, że partnerzy biznesowi i usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego, wówczas Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych osobowych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz wysyłki newsletterów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez kliknięcie w  link "Zrezygnuj z subskrybcji" w przesłanym biuletynie. 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator wykorzystuje Dane osobowe do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach Cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Platformy, treść profilu konkretnego Użytkownika, treść oferty dedykowanej danemu Użytkownikowi, a także proponowanie Użytkownikowi działań zwiększających jego aktywność w Platformie. Ponadto Profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie II Polityki.


IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą Przetwarzania Danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści Danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane osobowe są Przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych osobowych);

b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych osobowych;

c) prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo  zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych osobowych);

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że Przetwarzanie  Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);

e) prawo do żądania ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania  Danych osobowych, jeżeli Przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane osobowe są Przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

g) prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej dotychczas udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na Przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

h) prawo do przenoszenia Danych osobowych. 

2. W celu realizacji swoich uprawnień wynikającym z powyższych praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w Polityce.

V. PLIKI COOKIES

1. W celu prawidłowego działania Platformy i podnoszenia jakości świadczonych Usług wykorzystujemy technologię plików Cookies, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie rodzaju Przeglądarki internetowej z której korzystają Użytkownicy. Pliki Cookies zapamiętują indywidualne preferencje Użytkownika, co umożliwia poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych. Podczas korzystania z Platformy zbierane są automatycznie Dane dotyczące Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ Przeglądarki, typ systemu operacyjnego i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

2. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu:  

a) umożliwienia Użytkownikom nawigację na stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji;

b) rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie;

c) spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi; 

d) utrzymania sesji Użytkownika; 

e) ustalenia liczby osób korzystających z Platformy oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej;

f) zapamiętywania danych logowania na Platformie;

g) dostosowywania zawartości Platformy do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układ strony);

h) prowadzenia anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Platformy.

3. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz zakończeniem sesji Przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji Przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików Cookies (chyba, że wskazano inaczej): 

a) Niezbędne pliki Cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające Użytkownikom poruszanie się po Platformie i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Bez tych Cookies Platforma, z której korzysta Użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie.

b) Wydajnościowe pliki Cookies - zbierające informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy, które jej części odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Dane zbierane przez te pliki Cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawnemu funkcjonowaniu Platformy.

c) Funkcjonalne pliki Cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takich jak zapamiętywanie logowania). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik. 

d) Na Platformie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch Użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików Cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności Platformy. 

4. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (Przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach Przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformie. Pliki Cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem partnerów oraz reklamodawców. 

5. Pliki Cookies można usunąć z urządzenia, z którego korzysta Użytkownik za pośrednictwem Przeglądarki internetowej, a także wyłączyć możliwość ich zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania znajdują się na oficjalnych stronach dostawców przeglądarek internetowych w sekcji „pomoc” oraz na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. 

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, Przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe Użytkowników zebrane przez Administratora są przechowywane na zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, zgodnie z wymogami prawnymi. Administrator zapewnia odpowiednie środki oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i poufności, w celu zapewnienia, że Dane osobowe Przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy Przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

a) zabezpieczenie Danych przed nieuprawnionym dostępem;

b)  aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;

c) dostęp do indywidualnego Konta na Platformie  jest możliwy jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;

d)  zapory ogniowe (firewalls) i szyfrowanie Danych osobowych w bazie;

e)  kontrola autoryzacji dostępu do informacji;

f)   certyfikat SSL (Secure Socket Layer); komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, czy możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł). Aby pozyskać szczegółowe informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

VII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i wątpliwości dotyczących Przetwarzania Danych osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może je zgłaszać Administratorowi i skontaktować się z nim w poniżej wskazanej formie: e-mail:  hello@nativehash.io


VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest załącznikiem do Regulaminu Świadczenia Usługi przez Native Hash Sp. z o.o. i jest udostępniona na Platformie https://nativehash.io, a także jest przesyłana każdemu Użytkownikowi na życzenie. Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami Przetwarzania Danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych Przetwarzania Danych osobowych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Polityki, Administrator zamieści takie informacje na Platformie https://nativehash.io. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w każdym czasie. Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na Platformie wraz z dniem, od którego obowiązuje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Odnosząc się do wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „Rozporządzenie RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawach przysługujących Pani/Panu z tego tytułu.

 

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka.

2) W NATIVE HASH Sp. z o.o. jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail iod.nativehash@gmail.com;

3)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy, a także na podstawie udzielonej zgody.

4)      Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka;

c)      w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.

5)      Nawiązując do przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty - na podstawie stosownych umów podpisanych z NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7)      Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)           prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)          prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)           prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8)      W sytuacjach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Przedmiotowe cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9)      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10)      Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)  Informujemy, że Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12)  Jednocześnie zaznaczamy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wówczas nie będą profilowane.

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NATIVE HASH Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka
 2. W  NATIVE HASH Sp. z o.o. jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail iod.nativehash@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO – art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok oraz firmie hostingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie a gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes możliwość wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.