Regulamin

REGULAMIN „NativeHash”
z dnia 01 maja 2021 r.
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej https://nativehash.io
i Aplikacji mobilnej  http://app.nativehash.io

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i Operatorem Platformy i Aplikacji jest spółka NATIVE HASH sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000778892, REGON: 382932905, NIP: 5170398381, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, według których Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, jak również wszelkie prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy. Ma zastosowanie do Platformy i Aplikacji, w tym treści oraz Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. W niniejszym Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje Usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania Umów bazowych.
 4. Regulamin, zamówienia oraz Umowy podlegają prawu polskiemu, chyba że przepisy prawa stanowią obligatoryjnie inaczej.
 5. Użytkownicy Platformy i Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Usługodawcy oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych na Platformie i Aplikacji oraz dostępnych za jego pośrednictwem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści i usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Usługodawcy.
 7. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na Platformie pod następującym adresem: https://nativehash.io/pl/regulamin, a także przesyłany do Użytkownika na jego życzenie.
 8. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Usług, Platformy ani Aplikacji.

§ 2 Definicje

      1. Poprzez definicje zawarte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

 1. „Aplikacja” oznacza aplikację o nazwie NativeHash, dostępną pod adresem: http://app.nativehash.io oraz jej mobilną wersję na platformy z systemem iOS lub Android, dostarczaną przez NATIVE HASH sp. z o.o., za pomocą której Użytkownik może korzystać z Usługi, w wersji pobranej przez Użytkownika.
 2.  „Blog” – medium w postaci witryny internetowej, zawierające odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy w formie dziennika.
 3.  „Budżet” oznacza maksymalną kwotę stanowiąca sumę Wynagrodzeń pieniężnych, która jest oferowana przez Reklamodawcę dla Publikującego, którzy będą wykonywać dane Zadanie.
 4.  „Dane do logowania” oznaczają dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta t. j. adres e-mail oraz hasło.
 5.  „Depozyt” oznacza przypisany Użytkownikowi Platformy depozyt zawierający środki płatnicze do wykorzystania z Platformy.
 6. „Kampania” oznacza działania promocyjne i reklamowe opracowane lub stworzone przez Reklamodawcę, udostępnione przez Usługodawcę wszystkim lub wybranym Publikującym.
 7. „Kampania produktowa” oznacza kampanię obejmującą wysyłanie Produktów do Publikującego na potrzeby stworzenia Materiałów. 
 8. „Konsument” oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną korzystającą z Platformy lub Aplikacji w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 9. „Konto” oznacza indywidualny profil Użytkownika tworzony na Platformie i Aplikacji podczas pierwszego logowania. Konto umożliwia korzystanie z płatnych Usług świadczonych w ramach Platformy.
 10. „Materiał” oznacza jakikolwiek materiał reklamowy opublikowany przez Publikującego w ramach Kampanii lub dostarczony inaczej w związku z Kampanią lub innym wydarzeniem zgodnie z odrębnymi uzgodnieniami z Reklamodawcą i Usługodawcą, w tym zdjęcia, filmy, artykuły sponsorowane i inne. 
 11. „Native stars” oznacza wirtualną nagrodę i ocenę Publikującego w formie gwiazdek, obliczoną na podstawie dostępnych danych, statystyk, opinii, wyników i jakości kampanii.
 12. „Platforma” oznacza niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem: https://nativehash.io/, którego właścicielem i administratorem jest NATIVE HASH Sp. z o.o., w ramach którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną.
 13. „Polityka Prywatności” oznacza dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://nativehash.io/pl/polityka-prywatnosci. 
 14. „Portal społecznościowy” oznacza wszystkie platformy mediów społecznościowych, na których można prowadzić kampanie w szczególności – Instagram (www.instagram.com), Facebook (www.facebook.com), TikTok (www.tiktok.com) i Twitter (www.twitter.com), YouTube (www.youtube.com).
 15. „Produkt” oznacza przedmiot wysłany do Publikującego przez/w imieniu Reklamodawcy w ramach Kampanii produktowej, który powinien być używany zgodnie z Zasadami Kampanii i stanowi całość lub część Wynagrodzenia za udział w przedmiotowej Kampanii.
 16. „Profil” miejsce na Platformie dostępne po zalogowaniu (podaniu loginu oraz hasła), w którym znajdują się dane i informacje o Użytkowniku, zawierające jego opis, a także inne dane przez niego wpisane, które może on wprowadzać oraz modyfikować. 
 17. „Publikujący” oznacza Użytkownika, będącego użytkownikiem Portalu społecznościowego i/lub bloga i oferującego publikację Materiału na zlecenie Reklamodawcy. Publikujący spełnia wszystkie inne kryteria określone w niniejszym Regulaminie i posiada aktywne konto na Platformie.
 18. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę (zawsze bieżącą wersję) oraz zasady korzystania z Platformy i Aplikacji dostępny pod adresem: https://nativehash.io/pl/regulamin. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. „Reklamodawca” oznacza stronę trzecią związaną gospodarczo z Usługodawcą w zakresie zamawiania i opracowania Kampanii i Zasad kampanii.
 20. „Stawka” oznacza płatność za wykonanie danej Usługi, która określana jest indywidualnie w wycenie określonej kampanii. 
 21. „Umowa” oznacza całe porozumienie świadczenia Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotyczące zasad korzystania z Platformy i Aplikacji za pomocą Platformy lub Aplikacji, zleceń Kampanii i udziału w Kampaniach, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.
 22. „Usługa” oznacza usługę cyfrową świadczoną przez Usługodawcę, w ramach której Usługodawca działa jako pośrednik pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym i umożliwia nawiązywanie pomiędzy nimi współpracy, służącą jako Platforma do komunikacji, dzięki której Publikujący może wyszukiwać Kampanie oraz brać w nich udział po spełnieniu określonych wcześniej wymogów, publikować materiały sponsorowane i w związku z tym otrzymywać wynagrodzenie.
 23. „Usługodawca” oznacza agencję influencer marketingową NATIVE HASH sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000778892, REGON: 382932905, NIP: 5170398381, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 24. „Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Platformy lub Aplikacji w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej (będącą Publikującym lub Reklamodawcą) poprzez wykorzystanie Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy i Aplikacji. 
 25. „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie w formie pieniędzy, towarów lub usług, jakie oferowane jest Publikującemu w zamian za jego udział w danej Kampanii (oraz za udzielenie licencji na materiały w przypadkach, w których ma to zastosowanie), którego forma i wartość zależy od zasad Kampanii i jest w nich określona.
 26. „Wyszukiwarka” oznacza dodatkową funkcjonalność Platformy lub Aplikacji, pozwalająca na wyszukiwanie influencerów bez konieczności zlecania realizacji kampanii w zamiast za określoną w cenniku opłatę subskrypcyjną. 
 27. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Publikującego i Reklamodawcy, któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością.
 28. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Reklamodawcy prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające szczegółowe specyfikacje oraz wskazujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby Zadanie wykonane przez Publikującego zostało uznane za zakończone i wykonane.
 29. „Zastrzeżenia” oznacza nienależyte wykonanie Zadania poprzez jego niezgodność z Zamówieniem w całości lub w części.  
 30. „Zadanie” oznacza umowę zawieraną pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym, według postanowień niniejszego Regulaminu, na podstawie której Publikujący wykonuje na rzecz Reklamodawcy zamówione Materiały, za co otrzymuje Wynagrodzenie pieniężne lub niepieniężne.
 31. „Zasady Kampanii” oznaczają zasady, wytyczne, wymagania i inne warunki określone przez Reklamodawcę odnośnie do danej Kampanii, widoczne w Aplikacji, których Publikujący zobowiązuje się przestrzegać poprzez dołączenie do Kampanii.

§ 3 Rejestracja

 1.  W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie lub za pośrednictwem odpowiednich wtyczek serwisów społecznościowych. Proces rejestracji polega na wypełnieniu wymaganych pól interaktywnego formularza rejestracji znajdujących się pod właściwym adresem na Platformie, zaakceptowaniu Polityki Prywatności, Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na udostępnienie indywidualnych danych Użytkownika z portali społecznościowych. Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami Platformy oraz treścią e-maila wysyłanego Użytkownikowi w celu aktywacji Konta.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również jako RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Brak powyższych zgód nie pozwoli ukończyć procesu rejestracji, a tym samym nie będzie możliwe skorzystanie z niektórych funkcji Platformy.
 3. Przed potwierdzeniem rejestracji, Użytkownik potwierdza, iż w pełni zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 4. Z Platformy i Aplikacji nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.
 5. Aby móc zarejestrować się w Usłudze jako Publikujący, Użytkownik musi:

 a)  mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób,  które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat (niepełnoletni Użytkownik)  mogą korzystać z Platformy i Aplikacji w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, czyli muszą otrzymać zgodę opiekunów prawnych na etapie najpóźniej do momentu zawarcia Umowy. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji istnienia takiej zgody przed zawarciem Umowy, jak i w czasie jej trwania. Niepełnoletni Użytkownicy zobowiązani są również każdorazowo posiadać analogiczną zgodę najpóźniej w chwili złożenia oferty wykonania Zadania. Niepełnoletni Użytkownicy lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą za działania niepełnoletniego Użytkownika pełną odpowiedzialność, w szczególności odszkodowawczą, wobec Usługodawcy oraz Reklamodawcy.

 b)  mieć aktywne konto w odpowiednich Portalach społecznościowych, pod warunkiem, że konto pomyślnie przejdzie proces weryfikacji i uzyska zatwierdzenie przez Usługodawcę (w szczególności w zakresie liczby osób obserwujących profil oraz jego aktywności i historii).

 c)  pobrać Aplikację

 1. Powiadomienie o weryfikacji konta na Portalu społecznościowym Publikujący otrzyma pocztą elektroniczną od Usługodawcy.
 2. Do e-maila potwierdzającego zatwierdzenie Konta Użytkownika w Aplikacji na potrzeby Usługi załączone zostaną: Umowa i Formularz Odstąpienia wraz z odpowiednimi instrukcjami do niego lub będą udostępnione do pobrania na Platformie.
 3. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu i nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas nie może korzystać z Platformy i Aplikacji.
 4. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i kliknięcie przycisku „zarejestruj się” Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na wszystkie postanowienia Umowy (w tym niniejszy na Regulamin) i na rozpoczęcie korzystania z Platformy i Aplikacji, a tym samym Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami zostaje zawarta Umowa o świadczenie nieodpłatnych Usług, w tym umowa prowadzenia Konta, pod warunkiem uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika do założenia Konta i zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, Umowa jest nieważna.
 6. Podczas procesu rejestracji, Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych aktualnych danych. W przypadku wykrycia wprowadzonych celowo nieprawidłowych danych Usługodawca może wprowadzić bezterminową blokadę Konta Użytkownika.
 7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.
 8. Usługodawca może uzależnić rejestrację Konta lub korzystanie z Platformy przez Publikującego od uwiarygodnienia danych, które Publikujący podaje podczas rejestracji lub zamieszcza na Koncie. W szczególności Usługodawca uprawniony jest do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych Konta poprzez kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych i/lub prośbę o przesłanie dokumentów poświadczających prawdziwość zgłoszenia rejestracyjnego.
 9. Zakazane jest tworzenie Profili, które są niezależne od tożsamości Użytkownika, w szczególności zakazane jest tworzenie Profili fikcyjnych lub fałszywych, służących do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej, o charakterze erotycznym, do działalności wyłącznie badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu analiz lub sondaży opinii publicznej.
 10. Jeżeli Użytkownik lub osoba trzecia zauważy, że w ramach Platformy istnieje jej Profil stworzony przez osoby nieupoważnione, osoba taka jest uprawniona  do żądania usunięcia takiego Profilu.
 11. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z zastrzeżeniem następujących przypadków: udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu, połączenie Konta Reklamodawcy z innym Kontem Reklamodawcy, którego właścicielem jest podmiot działający na zlecenie Reklamodawcy, na rzecz którego realizowane są Zadania.
 12. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej.
 13. Dla korzystania z niektórych Usług, Usługodawca może zastrzec uzupełnienie Konta o odpowiednie dane  lub dokonanie odpowiednich czynności. O zastrzeżeniach tych Użytkownik zostanie poinformowany przy pomocy odpowiednich komunikatów Platformy. Niezastosowanie do nich przez Użytkownika, uniemożliwi mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia blogów o oglądalności miesięcznej poniżej 500 unikalnych użytkowników miesięcznie, kont na Instagramie z liczbą followersów poniżej 500, fanpage’y na Facebooku z liczbą fanów poniżej 500, kanałów na YouTube z liczbą subskrybentów poniżej 500, kont na Twitterze i TikToku z liczbą followersów poniżej 500, kont Snapchat z liczbą widzów poniżej 500, kont Linkedin z liczbą kontaktów poniżej 500.
 15. Podczas procesu rejestracji, Użytkownik może zostać poproszony o załączenie zrzutów statystyk swojego bloga lub Portalu społecznościowego za wskazany przez Usługodawcę okres. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia blogów, których statystyki uzna za nieprawidłowe bądź niewiarygodne.
 16. Jeżeli Użytkownik podaje w ramach Konta nieprawdziwe dane i statystyki albo dane wprowadzające w błąd, wówczas Usługodawca może zablokować Zadanie.
 17. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik wyraża także zgodę na prezentację w Profilu Użytkownika.
 18. Tworząc Profil, Użytkownik zezwala na rozpowszechnianie wizerunków osób umieszczonych na Platformie w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz korzystania Platformy lub Aplikacji, jak również oświadcza, iż osoby, których wizerunek przedstawia na Platformie, udzieliły takiego zezwolenia.
 19. W przypadku zmiany danych niezbędnych do rejestracji Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie je zaktualizować na Platformie za każdym razem, gdy nastąpi ich zmiana.
 20. Publikujący nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności w związku z daną Kampanią bez otrzymania potwierdzenia udziału w Kampanii.
 21. W razie niestosowania się do Regulaminu lub netykiety, Konto Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy może zostać całkowicie lub częściowo zablokowane.
 22. W przypadku wykrycia multikont blokada może zostać nałożona na wszystkie konta.
 23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które powstały w sytuacji zablokowania lub usunięcia konta w związku z naruszeniem Regulaminu.
 24. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę usuwając Konto. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy.
 25. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) lub poprzez zgłoszenie swojego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Platformy „Usuń Konto”.
 26. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Użytkownik w chwili wypowiedzenia Umowy prowadzi Zadanie, Umowa ulega zakończeniu wraz z ich zakończeniem. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się również dalszego korzystania z opłaconych Usług.
 27. W przypadku rozwiązania Umowy lub usunięcia Konta, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu już uiszczonych lub należnych Opłat.
 28. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone na Platformie przez Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownicy utracą do nich bezpowrotnie dostęp.

§ 4  Warunki świadczenia Usług

 1. Platforma służy do pośredniczenia w zawieraniu transakcji pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą i organizuje proces sprzedaży. Przedmiotem transakcji jest wykonanie określonego Materiału o określonej specyfikacji i cenie.
 2. Publikujący, którzy uczestniczą w Kampanii zleconej przez Reklamodawcę w ramach Usługi udostępnianej przez Usługodawcę, w ramach której Publikujący publikują wpisy zawierające Materiały na kontach Publikujących w Portalach społecznościowych, zgodnie z odpowiednimi Zasadami Kampanii – mogą otrzymywać Wynagrodzenie zgodnie z Zasadami Kampanii.
 3. Publikujący może otrzymać dostęp do Usługi wyłącznie po wyrażeniu bezwarunkowej zgody na Regulamin i Umowę. Dostęp do Usługi nie gwarantuje udziału w Kampanii.
 4. O wystosowaniu prośby o dołączenie do Kampanii i udziale w Kampanii decyduje wyłącznie Publikujący, a o zgodzie na uczestnictwo Publikującego w Kampanii – Reklamodawca (oraz/lub Usługodawca – w zakresie kwestii technicznych), pod warunkiem że zostaną zatwierdzone: Kampania i udział w niej Publikującego. W przeciwnym razie Publikujący nie może uczestniczyć w Kampanii.
 5. Kampania reklamowa składa się każdorazowo z następujących kroków: inicjacja kampanii o określonej specyfikacji i cenie, wstępny wybór Publikujących, przyjęcie lub odrzucenie oferty przez Publikującego, finalny wybór Publikujących,  podpisanie umowy i wpłata Depozytu przez Reklamodawcę, realizacja Zadania i przesłanie do akceptacji Materiałów, weryfikacja Zadania: akceptacja lub wysłanie do poprawy przez Reklamodawcę, publikacja i podanie adresu URL z zawartością Materiału. Rozliczenie Kampanii i raportowanie. W przypadku braku akceptacji rezultatu transakcji dochodzi do negocjacji pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą, w razie nieuzyskania akceptacji w czasie negocjacji do procesu mediacji włącza się Usługodawca. W przypadku akceptacji Zdania następuje przekazanie uprzednio pobranych środków od Reklamodawcy na rzecz Publikującego. Przy wypłacie środków na rzecz Publikującego, potrącana jest kwota prowizji na rzecz Usługodawcy. W kwestiach spornych pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym, Usługodawca podejmuje się mediacji, polegającej na wysłuchaniu stron oraz na sprawdzeniu specyfikacji Kampanii Materiałów, na podstawie której wydawana jest decyzja odnośnie rozstrzygnięcia sporu.
 6. Kwota należna Publikującemu zostaje mu przekazana w chwili pomyślnego zakończenia Kampanii.
 7. Od przekazywanej Publikującemu kwoty jest potrącona 15 % prowizja na rzecz Usługodawcy.
 8. Kwota zostaje zwrócona Reklamodawcy w przypadku negatywnego zakończenia transakcji. O tym fakcie decyduje Usługodawca na drodze mediacji pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym.
 9. W przypadku zwrotu kwoty na rzecz Reklamodawcy Usługodawca nie pobiera prowizji.
 10. Platforma oferuje możliwość zawierania transakcji barterowych tj. zapłaty na rzecz Publikującego za pośrednictwem przekazania wartości niepieniężnej. W takim wypadku pobierana przez Usługodawcę zostaje 15% prowizja kwotowa od wartości transakcji zadeklarowanej przez Reklamodawcę. Produkty przekazane w ramach transakcji barterowej przesyłane są przez Reklamodawcę bezpośrednio Publikującemu, bez udziału Usługodawcy. Wszelkie opłaty z tego tytułu i należne podatki ponosi Reklamodawca. Usługodawca nie nalicza i nie odprowadza podatków, a zwłaszcza podatku dochodowego i/lub podatku VAT. Usługodawca nie odpowiada za jakość przekazanych produktów.
 11. Użytkownik może skorzystać z samej Wyszukiwarki influencerów, bez konieczności realizacji Kampanii. Wówczas zobowiązany jest do poniesienia opłaty subskrypcyjnej z tego tytułu, określonej w cenniku.
 12. Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 roku kodeks cywilny może odstąpić od transakcji, jeżeli ustawa z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta tak stanowi. Odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od daty przyjęcia transakcji po uprzednim poinformowaniu Publikującego i Usługodawcy, pod warunkiem, że charakter transakcji pozwala na odstąpienie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest załącznikiem do Regulaminu. W takim przypadku wszelkie świadczenia, które zostały już do tej pory wykonane ulegają zwrotowi.

§ 5 Aplikacja

 1. Aplikację na urządzenia stacjonarne znajduje się pod adresem: https://app.nativehash.io.
 2. Aplikację na urządzenia mobilne można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
  -App Store dla systemu iOS,
  -Google Play dla systemu Android,
  -lub zainstalować jako aplikację PWA bezpośrednio z adresu: https://app.nativehash.io.
 3. Pobranie Aplikacji  z w/w sklepów jest bezpłatne.
 4. Aplikacja dostępna jest dla osób korzystających z Urządzeń Mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, na które w/w osoby pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią na Urządzeniu Mobilnym.
 5. Usługodawca dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych w § 5 pkt 2., z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w § 5 pkt 2., bez pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez Urządzenie Mobilne w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 7. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  - dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 13;
  - dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 7;
  - urządzenie musi posiadać aktualną wersję przeglądarki internetowej.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po jej wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców, Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji.

§ 6 Platforma

 1. Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy konieczne jest posiadanie przez Użytkownika: komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, aktywnego połączenia do sieci Internet, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to zainstalowana najnowsza/aktualna przeglądarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave, Safari, Opera, Chromium) nie starsza niż 2 ostatnie wersje, z włączoną obsługą języka JavaScript i akceptująca pliki typu „cookies”.
 3. Platforma jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Platformy, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 5. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Platformy na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług przez 95% czasu w roku kalendarzowym, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z problemami leżącymi po stronie Użytkownika, przerwą wynikającą z prac technicznych lub działaniem Siły Wyższej.
 9. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Platformy, Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Platformy. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 48 godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 10. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 11. Platforma oraz jej elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy.
 12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z mechanizmów, oprogramowania ani innych procedur mogących zakłócić normalne działanie Platformy. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych środków, które mogą spowodować przeciążenie funkcjonalności Platformy.

§ 7 Bezpieczeństwo

 1. Po rejestracji za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji, a następnie po zalogowaniu do Usługi za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji, Usługodawca zobowiązany jest zabezpieczać połączenie w Witrynie lub Aplikacji za pomocą protokołu SSL.
 2. W celu ochrony przed oszustwami Usługodawca może wdrożyć dodatkowe procedury zabezpieczające na Platformie lub Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ulepszania, zmiany i aktualizacji procedur zabezpieczających.
 3. Publikujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że istnieje pewne ryzyko związane
  z nawiązywaniem połączenia internetowego.
 4. W celu ochrony danych osobowych, przekazywanych drogą elektroniczną przez Publikującego w Aplikacji, przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich modyfikacją Usługodawca zastosuje rozwiązania technologiczne służące zabezpieczeniu bazy danych Publikujących przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8 Zakończenie korzystania z Platformy i Aplikacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Platformy lub Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej natychmiastowego usunięcia z Urządzenia Mobilnego, na którym była ona zainstalowana.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Platformy i Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Platformy i Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 9 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. W komunikacji między Reklamodawcami a Publikującymi Usługodawca działa wyłącznie jako pośrednik.
 2. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Platformę oraz Usługi.
 3. Usługodawca działa na rzecz Publikujących oraz Reklamodawców w celu organizacji transakcji korzystnej dla obu stron.
 4. Z reguły Usługodawca nie weryfikuje, ani nie nadzoruje Materiałów dostarczonych przez Reklamodawcę, Kampanii ani Zasad Kampanii. Usługodawca zatwierdza jedynie zgodność materiałów z Usługą oraz jej funkcjami i wymaganiami technicznymi. Jednak w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość usunięcia lub niepublikowania ogłoszenia Publikującego na Platformie z uwagi na niską jakość merytoryczną Materiału zawartego na stronie Publikującego.
 5. Publikujący ma za zadanie we własnym zakresie zweryfikować, czy publikacja wpisów zawierających reklamy jest dozwolona na mocy prawa kraju, do obywateli (mieszkańców), którego kierowane są lub docierają materiały zamieszczone w kontach Publikującego w Portalach Społecznościowych w związku z Kampanią.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Platformy Użytkowników łamiących Regulamin, Politykę Prywatności lub prawo polskie lub zasady współżycia społecznego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o istotnych zdarzeniach związanych z kampaniami, czy zmianami Usług i Regulaminu poprzez korespondencję e-mailową.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego usunięcia konta Użytkownika, który korzysta z Platformy w celach innych niż opisane w Regulaminie. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie zasobów Platformy do nawiązywania współpracy między Publikującymi, a Reklamodawcami bez udziału Platformy.
 9. Po dokonaniu rejestracji na Platformie przez Publikującego albo Reklamodawcę zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek współpracy pomiędzy Publikującym i Reklamodawcą  poza Platformą, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy. Wskazany zakaz obejmuje i ma zastosowanie również do wszelkich osób i podmiotów w jakikolwiek sposób związanych/powiązanych z Publikującym. W przypadku naruszenia powyżej wskazanego zakazu Usługodawca może usunąć konta Wydawcy i/lub Klienta.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika z Platformy w przypadku braku logowania się na konto w okresie przekraczającym 180 dni.
 11. Usługodawca nie ingeruje we współpracę pomiędzy Publikującym i Reklamodawcą pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie, w przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji, iż współpraca Publikującego i Reklamodawcę może naruszać przepisy prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do upomnienia Publikującego i/lub Reklamodawcy, skasowania konta Publikującego i/lub Reklamodawcy, jak też zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Z wyjątkiem przypadków jednoznacznie określonych w niniejszym Regulaminie i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w szczególności wyłącza wszelkie gwarancje dorozumiane, warunki i postanowienia, w tym gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu w odniesieniu do Usług, oraz innych powiązanych instrumentów.
 2. Użytkownik korzysta z Platformy i Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy i Aplikacji, w szczególności braku jej funkcjonowania, a także nieprawidłowego funkcjonowania wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 3. Usługodawca nie gwarantuje właściwego funkcjonowania Usługi. Usługodawca udostępnia Usługę w stanie „jaki jest w danym momencie”. Pomimo że Usługa została przetestowana i uwzględnia zamierzone funkcje, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego jej działania.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń. Gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi gwarancjami jakie otrzymają Użytkownicy w związku z udostępnianiem Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w tym działania złośliwego oprogramowania bezprawnie wprowadzonego do Platformy przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, w tym za przypadki naruszeń lub utraty danych w procesie przetwarzania danych, za wady systemu zabezpieczeń lub za niepożądane skutki działania wirusów lub innego typu złośliwego oprogramowania podczas korzystania z Usługi.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne Użytkowników lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy lub Aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość oraz wydajność Platformy lub Aplikacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Platformy i Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Platformy lub Aplikacji nieprawdziwych danych i informacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub straty poniesione przez Publikującego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z jego udziału w Kampanii. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym pośrednie straty poniesione przez Publikującego, lub zyski utracone podczas korzystania Usługi na Platformie lub Aplikacji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacenie Wynagrodzenia Publikującemu
  i niedopełnienia płatności w przypadku braku dokonania zapłaty przez Reklamodawcę.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewysłanie wynagrodzenia w formie niepieniężnej przez Reklamodawcę.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Platformy przez podmioty trzecie lub osoby działającej w jego imieniu, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą lub jego kontrahentami.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne lub nieprawidłowe wykonanie zadania przez Publikującego.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z: naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta, czy udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim.
 15. Usługodawca zastrzega, iż zakres Platformy może być w każdej chwili zmieniony i zaktualizowany. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by informować Użytkowników o każdej zmianie zakresu świadczeń Platformy z odpowiednim, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 16. Usługodawca ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Platformy lub poprzez e-mail, zaprzestać lub zawiesić udostępnianie Platformy, co będzie powiązane ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę z Użytkownikiem.

§ 11 Prawa i obowiązki Publikującego

 1. Publikujący są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Platformy w sposób zgodnyz obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw Usługodawcy, Reklamodawców i osób trzecich.
 2. Publikujący zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, Reklamodawców i osób trzecich.
 3. Publikujący zobowiązany jest do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim wszelkich danych, informacji na temat swojego udziału w Kampaniach realizowanych za pośrednictwem Usługi, dokumentów przekazanych od Reklamodawcy oznaczonych jako poufne, jak również do nieujawniania osobom trzecim szczegółów dotyczących Wynagrodzenia za udział w Kampaniach. Publikujący będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za powstanie szkód Reklamodawcy w związku z zawinionym ujawnieniem danych i informacji oznaczonych jako poufne. Reklamodawca z Publikującym mogą między sobą, na podstawie pisemnego porozumienia, w inny sposób określić prawa i obowiązki związane z zachowaniem poufności. Po sporządzeniu takiego dokumentu określającego prawa i obowiązku zobowiązani są niezwłocznie do przekazania jego kopii Usługodawcy.
 4. Publikujący zobowiązany jest nie zwiększać w sposób sztuczny liczby osób obserwujących jego profile w Portalach społecznościowych.
 5. Publikujący ma prawo do wyboru Reklamodawców, z którymi chce zrealizować kampanię.
 6.  Publikujący ma możliwość negocjacji i uściślenia warunków transakcji z Reklamodawcą w ramach Platformy.
 7. Przy wyborze przez Publikującego kampanii, w której Reklamodawca określił specyfikację i stawkę, ma on obowiązek zastosować się do wymogów opisanych przez Reklamodawcę w ogłoszeniu.
 8. Publikujący zobowiązuje się wykonać kampanię rzetelnie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
 9. Publikujący oświadcza, że ma prawo opublikować przedmiot kampanii na wskazanej przez siebie w stronie internetowej lub Portalu społecznościowym.
 10. Publikujący jest zobowiązany do oznaczenia publikacji reklamowych jako sponsorowane lub reklamowe.
 11. Publikujący nie może powielać, kopiować lub wykorzystywać w całości lub w części Materiałów osób trzecich bez ich wyraźnej zgody.
 12. Publikujący zobowiązuje się zabezpieczyć Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami o odszkodowanie, zobowiązaniami i innymi żądaniami wypłaty odszkodowania wynikającymi z działań Publikującego podejmowanych w ramach Usługi lub podczas wykonywania zobowiązań związanych z Kampanią.
 13. Publikujący zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Platformy lub Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: hello@nativehash.io.

§ 12 Oświadczenia

 1. Zawierając Umowę i rejestrując się jako Publikujący, Publikujący oświadcza, że:
  a)  posiada pełną zdolność do zawierania umów lub podejmowania innych czynności prawnych na mocy prawa kraju, którego obywatelstwo posiada lub na terenie którego zamieszkuje, oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność jego działań w ramach Usługi lub Kampanii, którego terytorium Kampania objęła swoim zasięgiem.
  b)  w przypadku osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, że posiadają zgodę opiekuna prawnego do zawierania umów.
  c)  w przypadku, gdy niniejszą Umowę postanowi zawrzeć osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i Umowa nie zostanie zawarta bez zgody opiekunów prawnych zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych strat poniesionych, bezpośrednio lub pośrednio, przez Usługodawcę w wyniku zawarcia Umowy przez osobę nieposiadającą odpowiedniej zdolności prawnej.
  d) nie istnieją żadne prawne lub faktyczne przeszkody do zawarcia Umowy, zostały spełnione wszelkie niezbędne, zgodne z prawem i Regulaminem, warunki rejestracji.
  e) gwarantuje, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  f) ma odpowiednią wiedzę i możliwości techniczne do wykonania kampanii.
  g) jest odpowiedzialny za należyte wykonanie obowiązków nałożonych na niego w ramach danej Kampanii i zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z wykonywania przez niego obowiązków w trakcie danej Kampanii. Ustalenie rodzaju kosztów leży w gestii Publikującego i nastąpi przed rozpoczęciem Kampanii.

§ 13 Obowiązki Reklamodawcy

 1.  Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia reklamowego, a także kompletnego Regulaminu Kampanii/Kampanii produktowej. Usługodawca nie odpowiada względem Reklamodawcy za niestosowanie wymagań określonych w Regulaminie Kampanii.
 2. Reklamodawca decyduje, czy Wynagrodzenie wydane zostanie w formie gotówki, towarów, usług czy w formie Wynagrodzenia niepieniężnego.
 3. Reklamodawca jest zobowiązany do zapłaty za Usługę i Kampanię Usługodawcy kwotę określoną w zamówieniu reklamowym, która wynosi  15% prowizji budżetu na kampanię.
 4. Reklamodawca zorganizuje produkty i ich przesyłkę lub udostępni usługi, które mają być wykorzystane w Kampanii produktowej.
 5. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie dostępności produktów i/lub usług Publikującym w odpowiednim czasie.
 6. Usługodawca nie odpowiada względem Reklamodawcy za niedostępności produktów lub usług dla Publikujących w przypadku, gdy takie produkty lub usługi powinny zostać wykorzystane w Kampanii.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie lub niedostarczenie wynagrodzenie w formie niepieniężnej barteru  przez Reklamodawcę.
 8. Wynagrodzenie w formie rzeczowej i niepieniężnej/barter pozostaje w gestii Reklamodawcy.  Produkt jest nadawany przez Reklamodawcę w sposób wskazany przez Publikującego i przesłany pod wskazany adres. Czas dostawy jest zależny od ustaleń pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym. Reklamodawca ponosi koszty wysyłki zgodnie z aktualnym cennikiem dostawy wskazanym przez firmy kurierskie. Jeżeli okaże się, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia, Publikujący zobowiązany jest ustalić niezwłocznie z przewoźnikiem protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez Publikującego i przewoźnika.
 9. W przypadku, gdy realizacja Kampanii jest utrudniona z powodu niezapewnienia przez Reklamodawcę produktów lub usług dla Publikujących, gdy takie produkty lub usługi powinny zostać wykorzystane w Kampanii, to Kampania może zostać uznana za wykonaną, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do otrzymania płatności w pełnej wysokości, wskazanej w zamówieniu reklamowym.
 10. W przypadku Kampanii produktowych Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeniesienie tytułu własności produktów na Publikujących oraz zapłatę stosownych opłat i podatków.
 11. W przypadku gdy Reklamodawca nie jest bezpośrednim beneficjentem Kampanii, Reklamodawca jest zobowiązany do należytego poinformowania właściciela marki o warunkach Regulaminu i uzyskania wymaganych regulaminem zgód do prawidłowego wykonania Umowy. Akceptacja Regulaminu musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku.
 12. Reklamodawca ma prawo do wyboru Publikujących, z którymi chce przeprowadzić kampanię i zawrzeć transakcję.
 13. Reklamodawca ma możliwość negocjacji i uściślenia warunków transakcji z Publikującym w ramach Platformy.
 14. Reklamodawca może ocenić Publikującego po zakończeniu Kampanii na Platformie za pośrednictwem systemu oceny  „Native stars”.
 15. Reklamodawca zobowiązany jest posiadać środki w Depozycie w wysokości co najmniej wystarczającej na pokrycie realizowanych Kampanii.
 16. Agencja zakładając Konto, oświadcza i gwarantuje, że działa w imieniu i na rzecz Reklamodawcy na podstawie ważnego porozumienia z Reklamodawcą i do chwili rozliczenia z Publikującym, porozumienie to będzie obowiązywać Agencję i Reklamodawcę.
 17. Usługodawca upoważniony jest do weryfikacji upoważnienia Agencji do działania w imieniu i na rzecz Reklamodawcy. Jeżeli Agencja nie jest w stanie przedstawić wystarczających dowodów na współpracę z Reklamodawcą, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Agencji.
 18. Agencja z chwilą zakończenia ww. porozumienia, zobowiązana jest powiadomić o tym niezwłocznie Publikującego, z którym rozpoczęła współpracę, rozliczyć proporcjonalnie dotychczas wykonane Zadanie lub w całości, jeżeli Zadanie zostało wykonane oraz usunąć Konto.

§ 14 Kampania – dołączenie i udział

 1. Publikujący będzie mógł zapoznać się z wymaganiami poszczególnych Kampanii na Platformie lub Aplikacji. Jeżeli Publikujący uzna, że któraś z dostępnych Kampanii go interesuje, będzie uprawniony do zawarcia umowy o udział w tej Kampanii poprzez kliknięcie przycisku „dołącz”.
 2. Poprzez kliknięcie przycisku „dołącz” Publikujący wyraża bezwarunkową zgodę na Zasady Kampanii oraz opis Kampanii w panelu serwisowym. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, Regulamin Kampanii ma pierwszeństwo wobec niniejszego Regulaminu.
 3. Prośba o dołączenie do Kampanii wymaga zatwierdzenia przez Reklamodawcę.
 4. Reklamodawcy i Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia prośby o udział w Kampanii danego Publikującego bez podania przyczyny.
 5. Poprzez dołączenie do Kampanii Publikujący zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Kampanii
  oraz wszystkich innych obowiązujących warunków, w szczególności zobowiązania do przestrzegania terminów oraz akceptacji wynagrodzenia w Kampanii.
 6. Zasady Kampanii, w tym obowiązujące terminy oraz Wynagrodzenie ustalane są dla Publikującego przy uwzględnieniu indywidualnych cech profilów Publikującego w Portalach społecznościowych między innymi takich jak liczby osób obserwujących profil, grupy docelowej i zaangażowania osób w kreowanie wizerunku.
 7. W czasie Kampanii Publikujący jest zobowiązany zamieszczać na kontach w Portalach społecznościowych wpisy zgodne z opisem danej Kampanii i nie usuwać, lub archiwizować ich w ciągu 12 miesięcy od dnia opublikowania, lub zmieniać status swoich kont w Portalach społecznościowych na prywatny oraz zawrzeć w nich unikalny kod alfanumeryczny (hashtag) oraz/lub tag.
 8.  Publikujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dołączanie dodatkowych hashtagów oraz innych szczegółowych opisów Materiałów zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 9. Publikujący nie jest zobowiązany lub uprawniony do wykonywania żadnych innych czynności w ramach Kampanii poza tymi wyraźnie określonymi w Zasadach Kampanii, jej opisie lub w innym porozumieniu pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą lub Usługodawcą.
 10. Zapłata Wynagrodzenia na rzecz Publikującego zależy od tego, czy Publikujący wypełnił wszystkie zobowiązania związane z Kampanią oraz obowiązującymi Zasadami Kampanii oraz Regulaminem.
 11. Publikujący zobowiązuje się kontrolować aktualne informacje dotyczące Kampanii oraz zmiany w Usłudze.
 12. Publikujący udziela Usługodawcy i jeśli wymaga tego regulamin Kampanii również Reklamodawcy prawa do weryfikacji wykonania przez Publikującego powierzonych mu zadań. W przypadku, gdy Publikujący wykona czynności związane z Kampanią bez odpowiedniego hashtagu oraz/lub tagu, bez zachowania wymaganych terminów lub w sposób niezgodny z Zasadami danej Kampanii.
 13. Usługodawca będzie może powiadomić Publikującego poprzez Usługę, że konkretne czynności nie uprawniają do wypłaty Wynagrodzenia jako że zostały wykonane nieprawidłowo lub niezgodnie z Kampanią lub Zasadami Kampanii, zależnie od sytuacji.
 14. Usługodawca może tymczasowo lub permanentnie zablokować konto Publikującego na Platformie lub Aplikacji lub nałożyć inne sankcje, gdy Publikujący nie postępuje zgodnie z Zasadami Kampanii lub narusza postanowienia Regulaminu lub innych wytycznych w inny sposób.

§ 15 Kampania produktowa

 1. Publikujący może zostać zaproszony do wzięcia udziału i może podjąć decyzję o dołączeniu do Kampanii produktowej realizowanej poprzez Reklamodawcę lub w inny sposób. W takim przypadku, Publikujący zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Kampanii i innych wytycznych (włączając akceptacje istotnych dodatkowych zasad i warunków) i dostarczyć Usługodawcy Materiał po otrzymaniu Produktu chyba, że Regulamin Kampanii stanowi inaczej. Usługodawca nie jest dostawcą Produktu.
 2. Poprzez dołączenie do Kampanii Produktowej, Publikujący bezwarunkowo wyraża zgodę, na to aby Usługodawca (lub inna osoba trzecia, która słusznie może wymagać takich informacji w związku z Kampanią) otrzymała i przetwarzała wszystkie dane osobowe i inne dane przekazane przez Publikującego.
 3. Jeżeli Publikującemu, który otrzymał Produkt w ramach zakresu Kampanii produktowej, nie uda się prawidłowo wziąć udziału w przedmiotowej Kampanii, jest zobowiązany
  do niezwłocznego zwrotu, na własny koszt, otrzymanego Produktu na adres wskazany przez Reklamodawcę.
 4. Niewzięcie prawidłowego udziału w Kampanii produktowej może skutkować technicznym lub faktycznym zablokowaniem konta Publikującego, co obejmuje zamrożenie środków skumulowanych na koncie Publikującego. Środki Publikującego zostaną odmrożone po jego zwrocie Reklamodawcy i rozliczeniu kosztów przesyłki.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca, Reklamodawca lub osoba trzecia poniosła jakąkolwiek stratę lub szkodę na skutek niewzięcia przez Publikującego prawidłowego udziału w Kampanii, środki mogą pozostać zablokowane i/lub potrącone, a Usługodawca (Reklamodawca/osoba trzecia) może domagać się odszkodowania od Publikującego.
 6. Wzięcie udziału w Kampanii produktowej automatycznie oznacza, że Publikujący przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na postanowienia Regulaminu.

§ 16 Zadania

 1. Usługodawca umożliwia zawieranie Umów pomiędzy Reklamodawcą a Publikującym na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia Platformy.
 2. Tworząc Zadanie, Publikujący oświadcza, iż działa na zlecenie Reklamodawcy i jest niniejszym odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Reklamodawcy.
 3. Wytyczne do realizacji Zadania mogą być zweryfikowane przez Usługodawcę. Wysyłając Zadanie do publikacji, Reklamodawca oświadcza, że przedmiot i zakres Zadania nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Usługodawca może odmówić publikacji Zadania jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamodawca może wysyłać do Publikującemu indywidualne zaproszenia do wykonania Zadania.
 5. Zadania wykonywane są przez Publikującego na zlecenie Reklamodawcy na podstawie Zamówienia. Zamówienie musi zostać sporządzone przez Reklamodawcę  w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Publikujących. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za opis Zadania, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Dodatkowo Reklamodawca tworząc Zadanie musi określić Budżet lub przedstawić warunki wynagrodzenia w formie niepieniężnej oraz zadeklarować łączną wartość wynagrodzenia niepieniężnego będącego podstawą do naliczenia prowizji od kampanii. Usługodawca ma prawo do zweryfikowania zadeklarowanej kwoty.
 6. Warunki Zamówienia mogą ulec zmianie do momentu wybrania do danego Zadania przez Reklamodawcę jednego lub więcej Publikujących. Rekrutacja Publikujących do Zadania może zakończyć się przed czasem lub może zostać przedłużona przez Reklamodawcę.
 7. Publikujący mogą odpowiedzieć na Zamówienie za pomocą narzędzia udostępnianego na Platformie. Dodatkowo w odpowiedzi na Zamówienie Zlecenia, Publikujący może podjąć się realizacji Zadania za zaproponowane przez Reklamodawcę wynagrodzenie.
 8. Zatwierdzając warunki wykonania Zadania, Reklamodawca tworzy ofertę zawarcia umowy Zadania w postaci ostatecznego podsumowania warunków Zamówienia. W momencie ich akceptacji przez Publikującego, dochodzi do zawarcia umowy Zadania na warunkach wskazanych w Zamówieniu.
 9. Po upływie terminu wykonania Zadania, Reklamodawca ma obowiązek w ciągu 3 dni potwierdzić wykonanie Zadania lub zgłosić Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, za pomocą funkcjonalności Platformy. W przypadku braku uzasadnienia i upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, uznaje się, że zadanie zostało wykonane prawidłowo.
 10. W przypadku rozliczeń niepieniężnych, po potwierdzeniu przez Reklamodawcę prawidłowości wykonania Zadania ma on obowiązek dostarczyć Publikującemu Wynagrodzenie niepieniężne określone w Zamówieniu w terminie 30 dni;  Ponadto Reklamodawca ma obowiązek dokonać przelewu prowizji w wysokości 15% od zadeklarowanej łącznej wartości Wynagrodzenia niepieniężnego określonego w Zamówieniu i wpłacić na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 30 dni. Jednocześnie Reklamodawca zobowiązany jest to rozliczenia i uiszczenia wszelkich podatków, opłat, ceł, kosztów przesyłki związanych z przekazanym Publikującemu wynagrodzeniem w formie niepieniężnej.
 11. Jeśli Reklamodawca zgłosi Zastrzeżenia, Publikujący ma obowiązek odpowiedzieć na nie w ciągu 48 godzin. Jeśli Publikujący nie odpowie na Zastrzeżenia w terminie przewidzianym w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Zastrzeżenia są uzasadnione i Publikującemu nie przysługuje Wynagrodzenie.
 12. Prowizja od Zadania jest zwracana Reklamodawcy wyłącznie w następujących sytuacjach:
  - zlecenie zostanie odrzucone przez Usługodawcę jako niespełniające zasad określonych w Regulaminie,
  - żaden Publikujący nie zgłosił się do wykonania Zadania,
  - Reklamodawca wycofał się z Kampanii przed rozpoczęciem Zadania przez Publikujących.
 13. Prowizja od Zadania może być również zwrócona Reklamodawcy w całości lub w części, jeżeli według obiektywnych okoliczności Reklamodawca nie wybrał żadnego Publikującego do wykonania danego Zadania lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 17 Materiały

 1. Publikujący nie może umieszczać na Platformie Treści, które:
  a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
  b)  zawierają groźby, wulgarny język, nawołują do agresji i nienawiści, czy elementy przemocy,
  c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  d) są obsceniczne, pornograficzne, nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,
  e) są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami "netykiety".
  f) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  g) promują strony internetowe, które nie należą ani do Usługodawcy ani do żadnego
  z Użytkowników.
 2. Usługodawca nie sprawuje bieżącej kontroli nad Materiałami umieszczanymi przez Użytkowników na Platformie.
 3. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych na Platformie Materiałów lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Materiałów, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów i o przyczynie takiego działania. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 18 Wynagrodzenie Publikujących  

 1. Publikującemu za prawidłowy udział w Kampanii należy się Wynagrodzenie.
 2. Rozliczenia pomiędzy Publikującym a Reklamodawcą odbywają się za pośrednictwem Usługodawcy.
 3. Obowiązujący system i stawki wynagrodzeń za Kampanię są widoczne dla każdego Publikującego indywidualnie na Platformie lub Aplikacji.
 4. Jeżeli Wynagrodzenie rozliczane jest w gotówce, obowiązują stawki dotyczące danej Kampanii i danego Publikującego.
 5. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany obowiązujących Stawek w dowolnym momencie, poza trwającymi aktywnymi, otwartymi Kampaniami, do których Publikujący już dołączył.
 6. Jeżeli Wynagrodzenie określone w Zasadach Kampanii ma mieć inną formę niż gotówka, Reklamodawca przekaże towary lub wyświadczy usługi Publikującemu bezpośrednio, bez udziału Usługodawcy. Towary będą wysłane Publikującemu pod adres przez niego wskazany.
 7. Przekazanie Wynagrodzenia w formie niepieniężnej może być uzależnione od podania dodatkowych danych przez Publikującego np. adres zamieszkania.
 8. Wynagrodzenie płatne w gotówce zostanie rozliczone po tym po zakończeniu Kampanii w terminie 30 dni od dnia zakończenia Kampanii.
 9. Rozliczenia Wynagrodzeń wykonywane na rzecz Publikującego zależą od tego, czy Usługodawca otrzymał pieniądze od Reklamodawcy i czy Reklamodawca uregulował opłaty Usługodawcy.
 10. Wynagrodzenie pieniężne dla Publikującego zostanie przesłane na rachunek bankowy określony przez Publikującego. Usługodawca ani Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy i nieścisłości w danych rachunku bankowego lub adresy do wysyłki, ani braki w wymaganych danych, jakie powinien podać Publikujący. Koszty opłat bankowych ponosi Publikujący.
 11. Za każdą pomyślnie przeprowadzoną transakcję gotówkową lub barterową Reklamodawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Usługodawcy prowizję w wysokości 15%. Kwota ta jest automatycznie potrącana przez Usługodawcę podczas przekazywania wynagrodzenia Publikującemu.
 12. Płatność za usługi Platformy odbywa się za pomocą środków uprzednio uiszczonych w Depozycie.
 13. Depozyt, Reklamodawca może zasilić w każdym czasie za pośrednictwem określonych na Platformie metod zasilenia Depozytu.
 14. Publikujący ma prawo do wypłaty wartości Depozytu w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, w której suma Depozytowa okazałaby się mniejsza niż wysokość realizowanej transakcji, jeżeli uprzednio nie została pobrana. Wypłata Depozytu jest możliwa po przekroczeniu kwoty 201,00 złotych.
 15. Wypłata środków zgromadzonych w Depozycie następuje na rachunek bankowy wskazany przez Publikującego.
 16. Zapłata Publikującemu za usługi przez niego świadczone na rzecz Reklamodawcy następuje w chwili akceptacji rezultatu przez Reklamodawcę, poprzez zasilenie Depozytu Publikującego, ze środków Reklamodawcy pomniejszonego o kwotę prowizji.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
 18. Jeżeli w ramach transakcji barterowej Publikujący otrzyma od Reklamodawcy wartość niepieniężną (przedmiot barteru) i nie zrealizuje świadczenia na rzecz Reklamodawcy w ustalonym terminie, to po 7 dniach od upłynięcia uzgodnionego terminu wykonania świadczenia Publikującego, Publikujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Reklamodawcy równowartości otrzymanego przedmiotu barteru. W celu wykonania prawa wskazanego w zdaniu poprzednim, Reklamodawca uprawniony jest w szczególności, do wystawienia na rzecz Publikującego faktury VAT, rachunku lub innego dokumentu rozliczeniowego, a Publikujący zobowiązuje się zapłacić Klientowi równowartość otrzymanego przedmiotu barteru.

§ 19. Cennik wyszukiwarki

 1. Korzystanie z wyszukiwarki świadczone przez Usługodawcę w ramach Platformy jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik Usługi.
 2. Wszelkie ceny podane w Cenniku zamieszczonym pod adresem https://nativehash.io/pl/cennik.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem ze skutkiem natychmiastowym, co nie stanowi zmiany Umowy.

§ 20 Odpowiedzialność podatkowa

 1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Kampanii reklamowej zostanie wypłacone Publikującemu:
  a) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osobie prawnej na podstawie wystawionej przez Publikującego faktury VAT,
  b) osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a będącej obywatelem lub rezydentem Polski (pod warunkiem przedłożenia certyfikatu rezydencji) na podstawie rachunku do umowy o dzieło
  po potrąceniu 17% podatku dochodowego na poczet obowiązku pobrania i odprowadzenia  podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego, przy uwzględnieniu 20% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwota umowy o dzieło jest większa niż 200 zł, zaś w przypadku gdy kwota umowy o dzieło nie przekracza 200 zł podatku ryczałtowego w stawce 17%.
  c) nie prowadzącej działalności gospodarczej, a  nie będącej obywatelem lub rezydentem Polski, na podstawie rachunku do umowy o dzieło po potrąceniu 20% podatku dochodowego w formie ryczałtowej.  Publikujący nie będący obywatelem lub rezydentem Polski zobowiązany jest ponadto do dokonania wszelkich rozliczeń, opłat i podatków w kraju w którym jest zobowiązany do płacenia podatków, zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju.
  d) po otrzymaniu Wynagrodzenia za wzięcie udziału w Kampanii lub innych w wydarzeniach Publikujący zobowiązany jest samodzielnie: rozliczyć i opłacić należne podatki, wypełnić i złożyć formularze podatkowe, dopełnić wszelkich zobowiązań podatkowych i innych czynności wymaganych przez prawo.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany: wykonywać rozliczeń lub płatności podatków ani należności publicznoprawnych, składać dokumentów ani formularzy, dopełniać żadnych innych zobowiązań w imieniu Publikującego lub na jego korzyść, niezależnie od podstaw tych zobowiązań.
 3. Publikujący zobowiązuje się w pełni zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności oraz zabezpieczać Usługodawcę przed kosztami związanymi z podatkiem dochodowym, składkami na ubezpieczenie społeczne i innymi należnościami, odliczeniami, składkami, opłatami i roszczeniami wynikającymi lub związanymi z dotrzymaniem lub niedotrzymaniem przez Publikującego zobowiązań na mocy Regulaminu, Umowy lub obowiązującego prawa.
 4. Publikujący zabezpieczy Usługodawcę przed wszystkimi możliwymi do przewidzenia kosztami, wydatkami, karami, grzywnami i oprocentowaniem poniesionymi lub należnymi przez Usługodawcę w związku z tymi należnościami, składkami, opłatami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z roszczeń związanych z zatrudnieniem lub statusem pracownika (w tym kosztami i wydatkami) wniesionymi przez Publikującego lub osobę trzecią wobec Usługodawcy, związanymi z wykonaniem
  lub niewykonaniem Umowy przez Publikującego.
 5. Jeżeli rozliczenie pomiędzy Użytkownikami następuje na podstawie transakcji barterowej lub kiedy jeden z Użytkowników otrzymuje od innego Użytkownika przedmiot materialny, to Usługodawca nie jest odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe z tym związane, w szczególności z tytułu podatku dochodowego, jak też Usługodawcę nie obciążają kwoty ewentualnych podatków należnych ze wskazanych powyżej tytułów.

§ 21 Licencje

LICENCJA DLA REKLAMODAWCY

 1. W zamian za Wynagrodzenie otrzymane przez Publikującego za udział w Kampanii Publikujący udziela Reklamodawcy, w którego Kampanii bierze udział, nieodwołalną, ważną na całym świecie, 10-letnią licencję, obowiązującą od daty przesłania danego Materiału pod warunkiem, że został on dopuszczony do Kampanii lub od daty opublikowania Materiału na Portalach społecznościowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, pozwalającą na korzystanie z Materiału przez Reklamodawcę lub podmiotów z nim związanych. Polami eksploatacji niniejszej licencji jest rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie w kanałach elektronicznych w szczególności stron internetowych, aplikacji mobilnych, profili i kont w mediach społecznościowych, jak również tworzenie kreacji reklamowych w tych kanałach. Licencja upoważnia do korzystania z Materiału w wersji elektronicznej, do celów elektronicznych oraz w następującym zakresie:
  a) rozpowszechniania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wykorzystanie elementów twórczych w całości lub w częściach do obrotu i łączenie z innymi Materiałami, wprowadzania zmian, skrótów i fragmentów.
  b) przetwarzanie, utrwalanie, nagrywanie, odtwarzanie w dowolny sposób – w tym technikami drukarskimi i reprograficznymi, nagraniem dźwięku lub/i obrazu, nagraniem magnetycznym, nośnikami cyfrowymi oraz przechowywaniem na urządzeniach przenośnych; wykorzystania w utworach multimedialnych,
  c) zwielokrotnienia technikami i podobnymi oraz każdą inną techniką związaną z korzystaniem z Utworu zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i uzasadnionymi potrzebami Klienta, a także w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, rozpowszechnianych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, jak również w sieciach komputerowych, w tym w sieci Internet,
  d) włączenie Materiału lub jego części do innych dzieł wszelkiego rodzaju, także innych niż pierwotny Materiał;
  e) cyfryzacja, wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzenie do pamięci urządzenia przenośnego, wprowadzenie do sieci komputerowej Internet i udostępnianie go w sieciach komputerowych, w tym w Internecie i innych; w szczególności rozpowszechnianie Utworu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
  f) wykorzystanie do celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych wszelkiego rodzaju (w tym kampanii marketingowych, platform, serwisów czy stron docelowych), wykorzystanie biznesowe i niehandlowe, także jako marka spółki, znak handlowy czy inne charakterystyczne oznaczenie spółki, produktu lub usługi, bez ograniczeń; Prawo do wykorzystania Utworu i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji  w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.
  g) publiczne wykonanie, odtworzenie, wyświetlenie, emisja i reemisja oraz publiczne udostępnianie Materiałów tak, że każdy może w wybranym miejscu i czasie uzyskać do nich dostęp, (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy), jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne),
  h) odtwarzanie, emisja przewodowa i bezprzewodowa dźwięków i obrazów przez stację naziemną lub satelitę;
  i) rozwój twórczy i zezwalanie stronom trzecim na rozwój twórczy Materiału, w tym zmiany, adaptacje, dodawanie elementów, aktualizacja i zmiany wszelkiego rodzaju;
  j) najem, dzierżawa, udzielanie licencji na wykorzystanie, ekspozycja, przetwarzanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, publikowanie części lub całości,
  k) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań Materiałów,
 2. Licencje udzielone zgodnie z powyższym pkt. obejmują prawo Reklamodawcy do udzielania sublicencji.
 3. Reklamodawca udziela licencji niewyłącznej i niezbywalnej wybranemu przez siebie Publikującemu do świadczenia usług w ramach transakcji na korzystanie ze znaków towarowych i innych treści niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

LICENCJA DLA USŁUGODAWCY

 1. W zamian za dostęp do Usługi Platformy i Aplikacji Publikujący wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich, wynikających z umów zawartych z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy udziela Usługodawcy nieodwołalnej, ważnej na całym świecie, 10-letniej licencji do opublikowanych Materiałów, obowiązującej od pierwszej publikacji, w zakresie wskazanym w powyższym § 12 pkt 1, w tym prawo do udzielania sublicencji (zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej).
 2. Publikujący udziela licencji, o której mowa w powyższym na rzecz Usługodawcy w zamian za korzystanie z Usługi Platformy i Aplikacji.
 3. Organizator ma prawo do posłużenia się logo i nazwą Wydawcy na Platformie w sekcji: „Nasi influencerzy” /”Współpracujemy z”/ oraz w materiałach marketingowych Usługodawcy bez oddzielnej zgody Publikującego. Publikujący ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do użycia swojego logotypu lub do zgłoszenia uwag, co do sposobu jego wykorzystania na Platformie lub w materiałach Organizatora. Organizator jest zobowiązany uwzględnić te uwagi.
 4. Usługodawca ma prawo do posłużenia się logo i nazwą Reklamodawcy na Platformie w sekcji: Zaufali nam/Skorzystali z naszych usług/Klienci oraz w materiałach marketingowych Usługodawcy bez oddzielnej zgody Reklamodawcy. Reklamodawca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do użycia swojego logotypu lub do zgłoszenia uwag, co do sposobu jego wykorzystania na Platformie lub w Materiałach reklamowych. Usługodawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi.
 5. Z chwilą dostarczenia na Platformę Treści w postaci jego wizerunku, nazwy czy logotypu Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na taki materiał w celu umieszczenia go w portfolio Platformy lub komunikowania, że danych Użytkownik korzysta z Platformy, z zastrzeżeniem, iż takie użycie wizerunku, nazwy czy logotypu nie może wskazywać na polecanie lub rekomendowanie Platformy przez danego Użytkownika.
 6. Użytkownicy, będący stronami Zadania, wyrażają również zgodę, aby Usługodawca korzystał z rezultatu Zadania w celu promocji Platformy, a w szczególności prezentacji funkcjonalności Platformy. W tym celu, z chwilą realizacji Zadania, Publikujący udziela Usługodawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencji do korzystania w całości lub w częściach z rezultatów wykonania Zadania.

PRAWA OSOBISTE DO MATERIA‎ŁÓW

 1. Publikujący zrzeka się na rzecz Usługodawcy, Reklamodawcy oraz osób trzecich wskazanych przez Reklamodawcę lub Usługodawcę wszelkich praw osobistych do Materiałów, zwłaszcza praw autorskich oraz prawa do zgłaszania zastrzeżeń do zmian) oraz upoważnia Reklamodawcę oraz Usługodawcę do wykonywania jego praw osobistych do Materiałów.
 2. Publikujący potwierdza, że wyraża zgodę, by Usługodawca, Reklamodawca i osoby trzecie uprawnione przez Reklamodawcę lub Usługodawcę wykorzystywały jego Materiały bez ograniczeń, do wszelkich celów, w tym przede wszystkim reklamowych i marketingowych w tym w wersji cyfrowej, bez przekazywania Publikującemu dalszych świadczeń i wynagrodzeń.

§ 22 Wykorzystanie wizerunku

 1. Jeżeli Materiał zawiera wizerunek Publikującego lub osoby trzeciej, Publikujący uprawnia Reklamodawcę oraz Usługodawcę, a także osoby trzecie, które otrzymały licencję na Materiały, do wykorzystywania tego wizerunku w zakresie licencji, w tym wprost na cele reklamowe. Zgoda nie może zostać wycofana chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Publikujący potwierdza, że otrzymał wyraźną zgodę osoby trzeciej ukazanej w Materiale na publikację tego Materiału i wykorzystanie jego wizerunku do wszystkich celów związanych z daną Kampanią, w tym udzielania licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Publikujący lub osoba trzecia ukazana w Materiale nie może wycofać swojej zgody na wykorzystanie wizerunku chyba.
 4. W przypadku gdy Publikujący lub osoba trzecia odwoła zgodę na wykorzystywanie wizerunku przedstawionego w Materiałach w trakcie trwania licencji (10 lat), Publikujący jest zobowiązany do zwrotu całości Wynagrodzenia, które otrzymał w związku z udziałem w Kampanii związanej z przedmiotowym Materiałem orazzapłacić Usługodawcy karę umowną w wysokości 1,000 EUR oraz pokryć wszystkie straty i szkody poniesione przez Usługodawcę oraz Reklamodawcę, wynikające z przedmiotowego wycofania.
 5. Jeżeli szkoda związana odwołaniem zgody na wykorzystywanie wizerunku przedstawionego w Materiałach w trakcie trwania licencji przewyższa wysokość kary umownej, Usługodawca, Reklamodawca lub osoba trzecia ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

§ 23 System oceny „Native stars”

 1. W ramach Platformy Użytkownikom udostępniony jest system ocen atrakcyjności Publikującego w formie przyznawania gwiazdek  -  w skali od 1 do 5.
 2. Publikujący z chwilą założenia Konta wyraża zgodę na przypisanie mu „Native stars” i generowanie przez system jego oceny na bazie ustalonych przez Platformę kryteriów.
 3. Oceny mogą być wystawiane przez Reklamodawcę po ukończeniu realizacji Zadania.
 4. Reklamodawca, który wystawia referencję i oceny oświadcza i gwarantuje, iż jest ona prawdziwa i poparta stanem faktycznym lub realną współpracą zawodową.
 5. Niedozwolone są działania Reklamodawcy w ramach systemu ocen, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Publikujących.
 6. Referencje mogą być zgłoszone Usługodawcy, jeżeli naruszają Regulamin, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 7. Oceny są publiczne i widoczne dla wszystkich Użytkowników na Profilach.
 8. Odznaki przyznawane przez Usługodawcę są na podstawie obiektywnych i weryfikowalnych wskaźników działania Publikującego w ramach Platformy. Usługodawca tym samym nie monitoruje działalności Publikującego.
 9. „Native stars”  jest widoczny dla wszystkich Użytkowników, jak również może być ujawniony podmiotowi trzeciemu, który jest zainteresowany danym Publikującym.
 10. „Native stars” podlega stałej aktualizacji na bazie kryteriów wyznaczonych przez Platformę, które Publikujący musi spełnić. Zmiany dokonywane są automatycznie w czasie rzeczywistym.

§ 24 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu błędów lub nieprawidłowego funkcjonowania Platformy lub Aplikacji oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług należy niezwłocznie zgłosić Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@nativehash.io. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Platformy lub Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również określenie daty wystąpienia usterki, rodzaj i krótki opis problemu, wskazanie zastrzeżeń i uwag do Platformy, czy Aplikacji. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia jej zgłoszenia i momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 28 dni roboczych. Usługodawca poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza, gdy złożoność przedmiotu reklamacji uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 2. Użytkownik, który zauważy Materiały lub Konto o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail: hello@nativehash.io.  W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów lub Konta, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił na Platformie te Materiały lub otworzył Konta, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Materiałów lub Konta.

§ 25 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NATIVE HASH Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas Rejestracji, a także danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która została zaakceptowana podczas procesu rejestracji. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również jako RODO oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza również, że baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityki Prywatności dostępne są na stronie internetowej: https://nativehash.io/pl/polityka-prywatnosci.

§ 26 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy i Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Platformy lub Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Usługodawcy.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
  - ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Platformy i Aplikacji, oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Platformy i Aplikacji,
  - ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Platformy i Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Platformie i Aplikacji.
 3. Z chwilą zainstalowania i aktywacji Aplikacji przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem; takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego (nie obejmuje zwłaszcza wykorzystania do celów prowadzenia działalności gospodarczej) i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Serwisu i Aplikacji w innych celach.
 4. Poza uprawnieniami przewidzianymi w pkt. 3 Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 27 Naruszenie regulaminu

 1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy albo innych Użytkowników, może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki: ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, uzależnienie korzystania z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności, uzależnienie korzystania z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy Zadania, blokada dostępu do Konta, usunięcie Materiałów, usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Materiałami, wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
 2. Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Konta lub publikowanych Materiałów.
 3. Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w e-mailu wysłanym na jego adres podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.
 4. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@nativehash.io.

§ 28 Zmiany do regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i innych wymienionych w Regulaminie aktów lub dodania nowych warunków postanowień Regulaminu, w dowolnym czasie według własnego uznania, z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Platformy lub Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Aplikacji). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje również w komunikacie wyświetlanym na Platformie i Aplikacji na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres hello@nativehash.io. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych wymienionych w Regulaminie aktów, o których mowa powyżej, jest tożsama z wypowiedzeniem
  i rozwiązaniem Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym,  oraz usunięciem Konta Użytkownika.
 2. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia wskazanego w jego treści jako data wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie wypowie Umowy, nie usunie Konta i nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń
  z chwilą upływu tego terminu.
 3. Regulaminem obowiązującym dla każdej Kampanii będzie Regulamin będący w mocy w czasie rozpoczęcia działań związanych z Kampanią przez Publikującego.

§ 29 Postanowienia końcowe

 1. Publikujący nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów oraz Regulaminu i innych dokumentów w nim określonych, takich jak Polityka Prywatności jest prawo polskie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych – w wersjach aktualnie obowiązujących oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej do nich zbliżonymi.  
 4. Reklamodawca oraz Publikujący zobowiązują się działać w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron. Wszystkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji kampanii, czy zawieranych Umów w ramach korzystania z Platformy lub Aplikacji będą rozwiązywane na drodze polubownej pomiędzy stronami. W przypadku  niemożności ich rozwiązania w sposób polubowny i gdy mediacja okaże się nieskuteczna ewentualny spór będzie podlegał jurysdykcji polskiego prawa i polskim sądom powszechnym, rozstrzygany będzie przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę  Usługodawcy.
 5. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej, dlatego powyższe nie narusza uprawnień konsumenckich. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczących praw konsumentów. W przypadku istnienia niezgodności postanowień Regulaminu a obowiązującego prawa, postanowienia Regulaminu naruszające powszechnie obowiązujące normy prawne nie mają odniesienia do Użytkownika, a o wszelkich wykrytych niezgodnościach Użytkownik niezwłocznie poinformuje Usługodawcę.
 6. Do Umowy nie ma zastosowania konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 7. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: https://nativehash.io/pl/polityka-prywatnosci.
 8. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod następującym adresem: https://nativehash.io/pl/regulamin.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021 r.