Regulamin sklepu

Regulamin
dostarczania treści cyfrowych

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin dostarczania treści cyfrowych w postaci publikacji elektronicznej (e-booka) pt. „Sporty extreme w dobie 5.0 - czyli jak wykorzystać potencjał social mediów i influencer marketingu w karierze sportowej. Wywiady z topowymi sportowcami i wspierającymi ich ekspertami.” określa m.in. sposób zawarcia umowy, informacje o płatności i sposobie realizacji zamówienia.
 2. Sprzedającym jest NATIVE HASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, 954E Jasionka, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778892, posiadająca numer NIP 5170398381 i numer REGON 382932905.
 3. Sprzedaż e-booka odbywa się na zewnętrznej platformie sprzedażowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://payhip.com/NativeHash.
 4. Sprzedawca świadczy usługi bez ograniczeń terytorialnych.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca - NATIVE HASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, 954E Jasionka, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778892, posiadająca numer NIP 5170398381 i numer REGON 382932905,
 2. Sklep - internetowa platforma handlowa, dostępna pod adresem strony internetowej: https://payhip.com/NativeHash, prowadzona przez PayHip Limited (First Floor, 2 Woodberry Grove, North Finchley, London N12 0DR), numer rejestracji 08386910, umożliwiająca Klientom zawarcie umowy ze Sprzedawcą,
 3. Produkt - dostępna w Sklepie treść cyfrowa w postaci publikacji elektronicznej w formie ebooka pt. „Sporty extreme w dobie 5.0 - czyli jak wykorzystać potencjał social mediów i influencer marketingu w karierze sportowej. Wywiady z topowymi sportowcami i wspierającymi ich ekspertami.”, tj. treść zapisana w formie elektronicznej bez fizycznego nośnika, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym (np. komputerze, czytniku książek elektronicznych, smartfonie), będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą,
 4. Umowa - umowa o dostarczenie treści cyfrowych, tj. Produktu, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu Klientowi za uprzednią zapłatą określonej kwoty przez Klienta,
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę dostarczania treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę dostarczania treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu,
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 8. Regulamin - niniejszy regulamin,
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, znajdującego się w Sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą,
 10. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne jest wybrany przez Klienta Produkt do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a. Pocztą elektroniczną pod adresem e-mail Sprzedawcy: hello@nativehash.io
  b. Pocztą tradycyjną, wysyłając list na adres Sprzedawcy: Native Hash Sp. z o.o., Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis Jasionka 954E, 36-002 Jasionka woj. podkarpackie,
  c. Telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy: +48601433575.
 2. Sprzedawca jest dostępny pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 1 lit. c, w godzinach 8-10 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkt, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  b. współczesną, na bieżąco aktualizowaną przeglądarką internetową,
  c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  d. włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że korzystanie ze Sklepu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych i nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta czy problemami Klienta z dostępem do sieci Internet.
 3. Do korzystania z Produktu niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie, zainstalowane w urządzeniu elektronicznym (np. komputerze, czytniku książek elektronicznych, smartfonie), umożliwiające odczytanie plików w formacie PDF.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta wymagań, o których mowa w ust. 1 i ust. 3. W celu uchylenia wątpliwości, Sprzedawca zastrzega, iż nie oferuje dostarczania Produktu na trwałym nośniku fizycznym ani nie zapewnia odpowiedniego oprogramowania.
 5. Strona korzysta z plików cookies na podstawie zgody Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.

§ 5 Zakup w Sklepie

 1. Zakupu Produktu można dokonać za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem strony internetowej: https://payhip.com/NativeHash.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkt możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Cena Produktu, widoczna na stronie Sklepu podana jest w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Sprzedawca ma prawo organizowania konkursów i promocji, obejmujących Produkt.
 5. Sprzedawca nie stosuje spersonalizowanego określania wysokości ceny Produktu w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Klienta.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta i dokonanie płatności za Zamówienie, oznacza zawarcie Umowy.
 7. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania Produktu w Sklepie ani na innej platformie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub „Kup teraz”,
  2) wypełnić Formularz Zamówienia, podając swój adres e-mail oraz dane do płatności,
  3) zatwierdzić płatność,
  4) informacja o statusie płatności oraz instrukcja pobrania Produktu zostaną wysłane na podany adres e-mail.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wskazanie przez klienta błędnego adresu e-mail w Formularzu Zamówienia.
 4. Przystąpienie do dokonania płatności za Produkt oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę na realizację Umowy przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, co wiąże się z  utratą uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o czym Klient jest informowany w opisie pod produktem przed dokonaniem płatności.

§ 7 Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie oraz dokonaniu płatności.
 2. Po dokonaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie przesyła wiadomość e-mail, na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o realizacji Zamówienia, dołączając link do pobrania Produktu, cenę za Produkt i fakturę.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może dokonać płatności za Produkt za pośrednictwem operatora płatności Stripe (Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia) lub PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349). 2. Klient może dokonać płatności kartą debetową lub kredytową albo logując się do swojego konta PayPal.
 2. Płatność za Produkt przyjmowana jest wyłącznie przed otrzymaniem Produktu, tj. brak jest możliwości płatności za pobraniem.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności 5 dni od dnia złożenia Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Realizacja opłaconego Zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta, podany w Formularzu Zamówienia, wiadomości z linkiem do pobrania Produktu.
 5. Dostęp do Produktu odbywa się poprzez kliknięcie przez Klienta w przesłany link oraz pobranie Produktu na urządzenie elektroniczne.
 6. Link, o którym mowa w ust. 4 ważny jest ważny jest bezterminowo.
 7. Klient może pobrać Produkt maksymalnie 5 razy.
 8. Z chwilą wysłania wiadomości z linkiem, o której mowa w ust. 5, Umowę uważa się za zrealizowaną, a Produkt w całości dostarczony Klientowi.
 9. Sprzedawca przesyła Klientowi dowód sprzedaży na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Na życzenie Klienta, Sprzedawca wystawia fakturę w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania wystawienia faktury, jeśli żądanie to nastąpiło w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Produkt. W przypadku braku otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5, należy skontaktować się ze Sprzedawcą, podając numer Zamówienia i adres e-mail, który Klient podał w Formularzu Zamówienia.

§9 Licencja

 1. Po zakończeniu realizacji Zamówienia, tj. w momencie o którym mowa w §8 ust. 5, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na Produkt.
 2. Klient ma prawo pobierania i utrwalania na dysku lub nośniku zewnętrznym Produkt, przy czym zobowiązany jest do korzystania z Produktu wyłącznie na własny użytek.
 3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania Produktu lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  b) zwielokrotniania Produktu w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
 4. Klient nie ma możliwości udzielania sublicencji lub odsprzedawania Produktu.
 5. Licencja zostaje udzielona bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na charakter Produktu, prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i po przyjęciu do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci on prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Za moment pełnej realizacji Umowy uznaje się doręczenie Klientowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa w §8 ust. 5.

§ 11 Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przed Klientem będącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Produkt zawiera wadę fizyczną lub prawną.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c. uzyskania bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2022 r.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest NATIVE HASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, 954E Jasionka, 36-002 Jasionka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778892, posiadająca numer NIP 5170398381 i numer REGON 382932905.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są za pośrednictwem Sklepu i przekazywane Sprzedawcy w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. W ramach realizacji Umowy, Sprzedawca przetwarza następujące dane Klienta: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, pliki cookies.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę jest dobrowolne i następuje podczas składania Formularza Zamówienia, jednak brak zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej uniemożliwi realizację Zamówienia. Przekazanie danych może nastąpić również poprzez zainicjowanie kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Sprzedawca nie zbiera danych automatycznie.
 6. Sprzedawca przetwarza dane w postaci plików cookies (niewielkich informacji tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Klienta) na podstawie zgody Klienta, wyrażonej podczas pierwszej wizyty na stronie Sklepu. Część plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Istnieje możliwość zablokowania wszystkich lub wybranych plików cookies, co jednak może prowadzić utrudnionego korzystania ze Sklepu.
 7. Pliki cookies służą rozróżnieniu i „zapamiętaniu” Klientów, odwiedzających stronę Sklepu.
 8. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:
  a. realizacja Zamówienia i Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO),
  b. obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  c. obsługę korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d. wystawianie dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  e. dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f. realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).
 9. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu są:
  g. operator płatności elektronicznych Stripe lub PayPal,
  h. dostawca zewnętrznej platformy sprzedażowej PayHip,
  i. biuro rachunkowe, prowadzące obsługę księgową na rzecz Sprzedawcy,
  j. obsługa techniczna i dostawcy rozwiązań informatycznych.
 10. Długość przetwarzania danych osobowych Klienta związana jest z celem ich przetwarzania. Całkowite usunięcie danych osobowych następuje w momencie, gdy zostanie zakończona realizacja wszystkich celów, określonych w ust. 6 oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO. 11. Dane osobowe Klienta są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi i systemów firm, mających siedzibę w państwach trzecich, m.in.:
  a) Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia (operator płatności elektronicznych),
  b) PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) (operator płatności elektronicznych).
  c) Payhip Limited PayHip Limited (First Floor, 2 Woodberry Grove, North Finchley, London N12 0DR), numer rejestracji 08386910.
 11. Klient ma prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawiania) i usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Realizacja powyższych uprawnień odbywa się drogą mailową, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: hello@nativehash.io. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądania w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 13. Klientowi przysługuje złożenie skargi dotyczącej naruszenia danych osobowych lub skargi dotyczącej nierespektowania praw dotyczących danych osobowych, prawa dostępu do danych osobowych, prawa do sprostowania danych osobowych, prawa do żądania usunięcia danych osobowych, prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do przekazywania danych osobowych, prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skarga składana jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, e – mail: kancelaria@uodo.gov.pl.